KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

v súlade s ISO č.111014-1 1994 (E)

Dátum aktualizácie: 2017.01.07

 1. IDENTIFIKÁCIA  LÁTKY (PRÍPRAVKU) , FIRMY ( PODNIKU)

 

Názov výrobku: Zošľachťovacý doplnok pre mazivne prostriedky Panther GP,

Panther GP, (Panther P1, P2, P52 GRAFEN, P52 CLASSIC , P52 ECO-POWER .)

Číslo normy: PO-WT-GP-00

Symbol SWW:024379

Symbol PKWiU:23.20.18-01.90

Číslo karty: KC-005

Identifikácia výrobcu:                       

 P.W.P.H. Panther Oil

Biuro Rozwoju i Eksportu Panther Oil,

59-726 Świętoszów – Poland

 1. Husarska 5D/15

Tel/fax:  +480757311239;

Tel. +480501585231; +480605114469; +48503927781   

 

Miesto podnikania:                         

Rafinéria Čechovice

 1. Łukasiewicza 2

43-502 Czechowice-Dziedzice – Poland

tel. +48 (032)21522041 +48(032)2152717

 1. INFORMÁCIE O ZLOŽENÍ PRÍPRAVKU

 

Chemická charakteristika výrobku:

Minerálny rafinovaný selektívne rozpúšťadlámi olej, súprava proti

opotrebovaniu.

Nebezpečné látky:                            

Zložky výrobku nemá v úkaze o nebezpečných zložkách alebo

nebezpečných pre zdravie ľudí.

 1. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY , PRÍPRAVKU

 

Celková klasifikácia látky/ prípravku:

Prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

Styk s očami:                                     

Pripravok môže spôsobiť podráždenie.

Styk s kožou:                                     

V prípade dlhodobého kontaktu s pokožkou môže zapríčiniť vysušenie

pokožky aj ďalej – podráždenie a zápaly pokožky.

Nadýchanie:                                      

Inhalácia pár alebo hmly môže dráždiť dýchacie cesty. Pri vdýchnutí do pľuc

môže dôjsť k podráždeniu.

 1. POKYNY PRE PRVÚ POMOC

 

Pri zasiahnutí očí:

Výdatne vyplachujte prúdom vlažnej vody najmenej 15 min. Pokiaľ

podráždenie trvá, vyhľadajte okamžite  lekársku pomoc.

Pri styku s kožou:

Ostihnuté miesto dôkladne umyjte vodou a mydlom.

Pri požití:

Nevyvolávajte zvracanie, vyplachujte ústnu dutinu vodou, zavolajte lekára.

Ďalšie údaje:                                     

Poznámka pre lekára: liečiť príznaky.

 1. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA :

 

Vhodné hasiace prostriedky:           

Oxid uhličitý, hasiaci prášok, hasiaca pena, piasok. Nehaste prúdom vody

Procedúra pre hasičský zásah:         

Používajte samostatný dýchací prístroj.

 

 1. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ:

 

Bezpečnostné opatrenie pre osobnú ochranu:

Používajte pracovný odev. Keď pracujete, používajte vhodný ochranný krém

na ruky.

Preventívne opatrenie pre ochranu životného prostredia:

Zabráňte vniknutiu do pôdy, vôd a kanalizácie. Pripravok zobrať a likvidovať

podľa zákona.

 

 

 1. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE :

 

Pokyny pre zaobchádzanie:              

Postupovať podľa návodu výrobcu.

Pokyny pre skladovanie:                  

Skladovať v dobre  vetranej, suchej miestnosti, v originálnych  obaloch,

chránených proti mechanickým znečisťenom a vodu.  Udržiavať bezpečnú

vzdialenosť od zápalných zdrojov a ohňa.

 1. KONTROLY EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA:

 

Expozičné limity:                                         

NDS – 5 mg/m3

Osobné ochranné prostriedy:

Ochrana rúk:                                     

Ochranné rukavice odolné voči olej a vhodný ochranný krém.

Ochrana očí:                                      

Ochranné okuliare.

Pracovný odev:                                 

Vhodný pre naftové odvetie.

 

 1. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:

 

Skupenstvo:

Kvapalina

Farba:

Hnedá.

Zápach (vôňa):

Špecifický  pre naftovy produkt

Relatívna molekulová hmotnosť:               

 1. 600

Merná tiaž:

0,840 – 0,895 kg/dm2

Teplota varu:                                               

>3500C

Rozpustnosť ve vode:                                 

Veľmi malá

Iné rozpúšťadla:                                          

Benzín, xýlen, organické rozpúšťadlá.

Merné teplo:                                                

1.8

Prchavosť v pomere k éteru:                      

Veľmi malá

Trieda nebezpečnosti:                                 

IV (mimotriedný)

Teplota vznietenia:                                      

>1900C

Medze výbušnosti:                                      

dolná medza

 

 

 1. STABILITA A REAKTIVITA:

 

Podmienky, za ktorých je výrobok stabilný:

Pri bežných pomienkach použitia a skladovania je stabilný.

Podmienky, ktorým je treba zabrániť:      

Prehriatie prípravku,   kontakt s silnými oxidáčnými činidlámi, pritomnosť  zápalných

zdrojov.

Nebezpečné produkty rozkladu:

Dym.

 1. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE :

 

Akútna toxicita:                                           

Produkt prakticky nie je toxický.

Pôsobenie na očí:                                         

Mierné pôsobenie na očí.

Pôsobenie na kožu:

Dlhodobý styk s kožou môže spôsobiť jej dermatologické príznaky ako začervenanie,

opuchlinu, zápaly pokožky.

Pôsobenie na dýchacie cesty:                       

Vdychovanie par ohriatého produktu môže spôsobiť podráždenie sliznicy a zažívacej

trubicy.

 1. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE :

 

Pohyblivosť:                                                  

Produkt je neprchavý, nerozpustný vo vode a kumulujúcy sa v zeme.

Perzistencia (stálosť) a rozložiteľnosť: 

Častočné alebo nízko biorzložteľný.

Bioakumulačný potenciál:                            

Nesú dôkazy na vystupovanie bioakumulačného potenciála.

 1. INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ 

Spôsoby zneškodňovania prípravku:

Likvidovať podľa platných právnych, lokalných a štátnych predpisov. Odporučaný

spôsob zneškodňovania – spaľovanie.

Spôsoby zneškodňovania obalu: 

Obal je treba čistiť príslušnými metódami. Možno je použiť pre iný účel alebo

zneškodniť bezpečným spôsobom podľa platných predpisov.

 1. INFORMÁCIE O PREPRAVE A DOPRAVE

 

Preprava:

Produkt bezpečný, nepodlieha predpisom RID/ADR pre prepravu nebezpečných vecí.

Možno možno prepravovať ľubovoľnými dopravnými prostriedkami.

 

 1. REGULAČNÉ INFORMÁCIE:

 

Tieto informácie sa vzťahujú len na materiál vyššie popísaný a vychádzajú z našich najlepších znalostí a skúseností. Predstavujú zdravotné a bezpečnostné doporučenia a doporučenia, ktoré sa týkajú životného prostredia a sú nutné pre bezpečné použitie,

ale nemôžu byť považované za záruku úžitkových vlastností alebo vhodnosti

pre konkrétne použitie. Vždy záleží na zodpovednosti užívateľa, aby prispôsobil

predpísané upozornenia miestnym zákonom a nariadeniam.

Spracoval: dr. inž. J. Szopiński