Vráť mladosť svojmu autu

2015 Honda NSX - all pictures from Honda

Extrémne zaťaženie [grafen]

fuel-pump_2x-673d58d9

Zníž spotrebu paliva

gearbox

Regenerácia motora a prevodovky

Čo je molekula GP ? (George Paulovic Sphenkov)

POUŽITIE PANTHER

Technológia Panther GP

Tento pojem sa dotýka pokročilých technológií využívania fenoménu „bezopotrebenia“ a blokovania mechanizmov „vodíkového opotrebovania“ kovov a ich zlúčenín v priemysle. Technológia Panther GP sa opiera o vzájomné pôsobenie súčiastok heterogénneho systému, ktorý je viazaný s mechanizmom „bezopotrebenia“, čiže je to jav selektívneho prenášania častíc známeho ako Selective Transfer. Tieto javy majú základ v komplikovaných fyzicko-chemických procesoch.

Pôvod technológie GP

Táto technológia vznikla a praktický bola usmernená v r.1989. Jej tvorcom bola firma Panther Ltd, ktorá sa vtedy špecializovala v technike pokročilých procesov mazania trecích povrchov. Táto technológia vznikla vďaka objavu vedeckého zboru s vedúcim prof. D. N. Garkunovom. Tento objav sa týkal fenoménu „bezopotrebenia“ kovov a ich zlúčenín. Technológia Panther GP je vo svete prvý príklad pozitívneho využitia javu trenia, lebo obnovuje spolupracujúce povrchy namiesto ich deštrukcie. Spôsob regenerácie povrchov v princípe nasleduje biologické procesy, ktoré sa nachádzajú v živých organizmoch (lakťový a kolenný kĺb).

 

V tejto technológii figuruje niekoľkonásobné zvýšenie trvalosti mazaných povrchov v porovnaní s konvenčnými metódami. Molekuly GP sú elektrostaticky priťahované k poškodeným miestam na trecích povrchoch, prenášajú čiastočky kovu a kompozítu, ktoré vnikajú do kryštalickej štruktúry kovov a menia ju. A keď už je povrch obnovený (zrekonštruovaný), tento proces sa automatický zastavuje.

 

Technológia PANTHER GP sa prejavila ako nenahraditeľná v obsluhe „od hodín cez obrábacie stroje, ale hlavne také mechanizmy ako ložiská turbín v atómovej elektrárni“ a je veľmi významná pre materiálové inžinierstvo na molekulárnej úrovni.

Javy a metódy pôsobenia, ktoré sprevádzajú technológie Panther GP

V kompozitoch sú obsiahnuté molekuly GP, ktoré začínajú jav „bezopotrebenia“ a majú vlastnosti lepidla. Keď sú v pracovnom prostredí (mazanom olejom alebo iným mazadlom), priťahujú k seba feromagnetické čiastočky (čiže kovový úbytok, ktorý vzniká ako výsledok trenia) a vďaka selektívnému prenášaniu rekonštruujú opotrebované miesta, kým sa nedosiahnú nominálnej hodnoty povrchov. Navracajú primárnu geometriu spolupracujúcich povrchov v zariadeniach, nespôsobujú žiadne vedľajšie účinky, ani nemenia chemické vlastnosti prostriedkov pre mazanie. Tento jav nastáva v okamihu, keď sa objavia poškodenia spolupracujúcich povrchov, na ktorých dochádza k treniu. V týchto poškodených miestach sa výsledkom trenia mení potenciál, a molekula GP sa spolu s prilepenými kovovými čiastočkami a inými prvkami (kompozitmi Panther GP) premiestňuje. Tieto stimulátory vnikajú do poškodenej vrstvy a presne ju rekonštruujú na molekulárnej úrovni. Momentálne mizne rozdiel potenciálu a preparát „čaká“ na výskyt ďalšieho poškodenia. Keď zlokalizuje ďalšiu takúto poruchu, celý proces sa obnovuje, kedže má trvalý charakter až do okamihu, zakým kompozit nebude celkom využitý.

 

Molekuly GP blokujú jav vodíkového opotrebovania kovov. Tieto molekuly vnikajú na miest vodíkových iónov, blokujú a zastavujú mechanizmus javu „vodíkového opotrebenia“, ktorý ničí kovový povrch.

Použitie

Technológiu Panther GP možeme použiť v atómových elektrárňach, vo vojenskom, leteckom, strojárskom a automobilovom priemysle, v baníctve, v rezacích strojoch, ale aj cyklistike a inde, kde je to potrebné.

 

Priemyselné potreby v špeciálnej oblasti neinváznej technológie PANTHER GP sú uspokojené v indiviuálom spôsobe usmerňovania a technológického transferu:

 

Ochrana – niekoľkonásobne sa zväčšuje bezbporuchovosť a trvalosť zariadenia o 50 – 1400%, keď sa v miestach trenia uvádzajú do pohybu procesy, ktoré spôsobujú cyklus „bezopotrebenia“.

 

Regenerácia – Panther GP vyvoláva proces, v ktorom povrch trecích detailov sám rekonštruuje svoju primárnu geometriu, vďaka čomu sa zväčšuje životnosť a trvácnosť týchto zariadení.

 

Tuning (týka sa všetkých aspektov zviazaných s motorizáciou XXI v.) – zvyšujú sa výkonové parametre pri použití v autách – ako sú dynamika, sila, krútiaci moment, rýchlosť, spotreba paliva – tým že uvádzajú do pohybu procesy, ktoré spôsobujú okrem iného aj 10. krát menší súčiniteľ trenia a lepší efekt spaľovania.

História

V 50-tých rokoch, keď fungovala Železná opona, nebolo prelomové objavenie prof. D. N. Garkunova rozšírené mimo komunistického bloku. Dôvodom bol nedostatok publikácií v svetovej vedeckej literatúre na túto tému. Dnes už je viac vedeckých ruskojazyčných prác, spolu s odborým časopisom „Bezspotrebovanie“. Prof. Garunkov za svoj objav získal cenu „Gold Medal 2006“.

 

Spôsob výroby činiteľov, ktoré umožňujú vyvolávanie javu „bezopotrebenia“ známeho dnes ako Selective Transfer, bol spracúvaný G. P. Sphenkovom – členom Americkej Spoločnosti Trybologov.

 

V 1989 r. firma Panther Ltd (dnes Panther Oil) využila tento vedecký objav v praxi. Technológia Panther GP bola spracovaná účasťou vedeckých konzultantov: prof. G. P. Shpenkova (Sliezska univerzita v Katoviciach), prof. A. Łuksy (Polytechnika Radomská Radom, Poľsko) aj Dr. inž. J. Szopińskiego (Polytechnika Krakovská, Krakov, Poľsko), bol patentovaný a uvedený v Rafinérii Čechovice.

 

Rok 2005 bol prelomovým v činnostiach svetových koncernov, ktorí sa zaujímali motorizáciou. Mnohí významní výrobci inšpirovaní technológiou Panther GP tiež skúšali používať vlastné výrobky – magnetický olej, vysokooktánové paliva, najnovšie výrobky, ktoré keramikujú motory a prevodovky.

Bibilografia

D. N. Garkunov, J. V. Kragielski – Naučnoje odkrytie, diplom nr 41 izbiratielnyj i atomarnyj pierienos, Moskava 1968, CNIIPI, s. 52-53.

 

D. N. Garkunov, J. V. Kragielski, A. A. Poliakow – Izbiratielnyj pierienos v uzlach trenia, Moskva, Transport 1969.

 

G. P. Sphenkov – Fizykochemia trenia, Minsk, Universytnoje 1991.

 

G. P. Sphenkov – Energy and resources saving by new multifunctional additional agent. Technische Akademie Esslingen, Ekologikal Aspects of Tribology.

 

Paliva, oleje i maziva v využivaniu, 1994, nr 13 (časopis).

 

Auto – technika motorizacyjna, 1995, nr 4.

 

A. V. Čičinadze – Osnovy tribologii, Centr „Nauka i technika“, 1995.

 

G. P. Sphenkov – Nova teoria materii-priestora-časa – dôkazy potvrdzujúce pravdivosť teorii, využitia v praxi – Vedecký Referat v Vojenskej Akademie Technickej v Varšave, 20.10. 2006.

1) Jav selektívneho prenášania

Objavil ho v 50-tých rokoch prof. D. N. Garkunov na základe pozorovania javov, ktoré vznikali v chladiacich agregátoch. Zistil, že freón pri cirkuláciami medzi výmienníkmi tepla a súčiastkami v kompresore, selektívne prenáša čiastočky vytrhnúté z pracovného povrchu z opotrebovaného miesta a tieto čiastočky v dôsledku elektrostatického priťahovania vnikajú do súčiastok pracujúcich – trúcich.

 

Jav selektívneho prenášania vo vedeckom aspekte sa zakladá na využití elektrických nábojov, vznikajúcich ako výsledok trenia a premiestňujúcich sa medzi povrchy, ktoré sa trú s mazacím olejom, pre dopravu čiastočiek vytrhnutých z povrchu.

 

Keď usmerňujeme prietok iónov k miestam, odkial boli vytrhnuté čiastočky pracovného povrchu, máme do činenia s významným obnovením poškodených povrchov súčiastok, ktoré sa trú.

 

Využitie tohto javu v praktickej skúseností sa zakladá na takom výbere doplnkov pre olej ako aj ich skoncentrovaní, aby sme získali najväčšiu účinnosť pôsobenia. Výsledkom pri spolupôsobení súčiastok takého systému je výber časti, ktoré obsahujú meď a striebro, v blízkosti povrchu trenia. Je to dané tým, že ony sa aktívne zúčastňujú na formovaní vrstvy na povrchu, ktorý sa sám rekonštruuje. Teda jav selektívneho prenášania je vlastne spolupráca súčiastok heterogénneho prostredia. Analýza kinetických rovníc, ktoré opísujú zachovávanie určeného prostredia, uľahčuje prístup k vyriešení úloh optimalizácie.

2) Bezopotrebenie

Je to objav vedeckého zboru s vedúcim prof. D. N. Garkunovom, ktoré vzniklo v období železnej opony. Týka sa fenoménu „bezopotrebenia“ medzi rozdielnymi kovmi a ich zlúčeninami v určenom prostredí mazacieho komponentu.

3) Vodíkové opotrebovanie kovov

Vodík prenikajúci na spolupracujúce povrchy výsledkom vysokej teploty spôsobí, že vrstva, pod ktorou sa nachádza, sa začína porušovať. V dôsledku toho vznikajú neodvratné zmeny, ktoré rozhodne zrýchľujú deštrukčný proces.

 

Praktické použitie a mechanizmy pôsobenia

 

V rafinérskym priemysele sa používajú preparáty, ktoré obsahujú stabilizované koloidy medi a striebra a ich kysličníky v rôznych kombináciach ako doplnkov pre mazacie prostriedky. Mechanizmus pôsobenia sa zakladá na vytvorení tenkej, neokysličujúcej sa vrstve na trecích povrchoch. Táto vrstva je v procesoch trenia stále obnovovaná (rekonštruovaná) vďaka adhézii čiastoček GP s mazivom na povrchoch a vyplnených úbytkoch. Mikrodefekty a deformácie trecích povrchov sa vyrovnávajú. Nasleduje priaznivá modifikácia povrchu, ktorý sa stále regeneruje. Zlepšená vrstva sama osebe má dobré mazacie vlastnosti, čo je príčinou zmenšenia súčiniteľa trenia.

TECHNOLOGIA PANTHER

ŽIVOTNOSŤ

Použitie Panther P52 vedie k výraznému (až do 300%) predĺženiu životnosti mechanizmov mazaných olejom, vyvoláva rad javov, od najnižšieho stupňa

koeficientu trenia k regenerácii trecej plochy.

P2 v palive spôsobuje čistenie a mazanie palivového systému vrátane vstrekovacích trysiek.

REGENERÁCIA

Použitie Panther P52 vytvára na trecích plochách mechanizmov trvalú samo budujúcu ochrannú vrstvu, ktorá má vlastnosť neutralizovať prerazenie olejového filmu v podmienkach suchého štartu, alebo dokonca krátkodobých prác bez oleja.

OCHRANA

Použitie Panther P52 zavedený do maziva je neinvazívna nanotechnológia

aktivujúca fenomén (selektívne prenášanie materiálu), čo má za následok

regeneráciu a spevnenie trecieho povrchu

v spaľovacích motoroch alebo iných

mazaných mechanizmov.

To vedie napr. ku vráteniu kompresného tlaku na

nominálne hodnoty,

zníženie spotreby oleja či eliminácií hluku v prevodovkách.

VÝKON

Použitie Panther P52 – záleží

od verzie, beží priamo

alebo nepriamo, prostredníctvom zvyšovania efektivity

a regenerácia jednotlivých systémov,

k zvýšeniu krútiaceho momentu motora.

Zvýši efektivitu a výkon motora.